imagazin arrow2-left arrow2-right arrow2-top arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right cart close dossiers education fb instagram menu notification oander rss rss-footer search service shuffle speech-bubble star store stores tests twitter youtube

Érkezik az új iPad Pro

Magic Keyboarddal és minden földi jóval!

Chatty játékszabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az iStyle Hungary Kft. (Cg.: 01-09-861222, adószám: 13552813-2-41)1031 Budapest, Záhony u. 7. C. ép. Fszt. szám alatti társaság (továbbiakban:Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/istyle.hu Facebook-oldalon futó üzenőfali villámjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék időtartama:  2015. április 29. – április 30. 11:59

Sorsolás és eredményhirdetés: 2015. április 30. (a játék lezárását követő legkésőbb 10 órán belül)  

2. A játék menete

A játék során a felhasználók az  https://www.facebook.com/istyle.hu Facebook oldalon üzenőfali bejegyzés formájában feltett kérdésre válaszolnak hozzászólásban. A sorsoláson csak azok a játékosok vesznek részt, akik a megadott határidőn belül a poszt szövegében adott utasításoknak megfelelően (válaszolj helyesen a kérdésre megadott időpontig) jártak el.

A helyesen válaszoló Játékosok között véletlenszerűen sorsolunk a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

  • A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a 2. pontban megjelölt módon jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  • A Játékban a szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nyeremények

Nyeremények: 10 db (nyertesenként 1 db) egyedi promóciós kód, mellyel ingyenesen letölthető a Chatty alkalmazás a Mac App Store-ból. A kód 2015. május 20-ig váltható be.

A nyerteseket a Facebookon privát üzenetben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről,helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Facebookon privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény felhasználásának részleteit.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

6. Nyeremények átvétele

 A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook privát üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a megadott határidőig meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55252/2012. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adat feldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban.

10. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játékidőtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Ezt már olvastad?

A Sirinek ez is az egyik baja, hogy mindenki a célközönség. Valószínűleg hatékonyabb lenne, ha először jól működő modulokat hoznának létre egy-egy funkcióra szabva.

Miért nem ismeri anyanyelvünket az Apple virtuális asszisztense? - Klikk ide!